Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toelating en selectie

De aangesloten modevakscholen bepalen welke cursisten worden toegelaten. Daarbij speelt onder andere het criterium dat de cursist voor sommige opleidingen over aantoonbare competenties beschikt.

Indien zich voor een cursus meer cursisten melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en kunnen de overige aanmelders zich, indien gewenst, laten plaatsen op de wachtlijst. Indien zich voor een cursus minder cursisten aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is Topais gerechtigd de opleiding te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventuele betalingen zullen worden gerestitueerd.

 

Artikel 2: Inschrijven

Inschrijven vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde inschrijfformulier. De inschrijving wordt bevestigd via e-mail als zijnde inschrijving met daarbij de startdata en behorende nota. De datum van ontvangst geldt als inschrijfdatum.

 

Artikel 3: Opleidingsovereenkomst:

Bij de inschrijving voor opleidingen gaat de cursist een overeenkomst aan voor bepaalde tijd. Naast de bevestiging van inschrijving krijgt de cursist een opleidingsovereenkomst waarin tijdsduur, termijnen en voorwaarden staan vermeld. Voor aanvang van de opleiding wordt deze opleidingsovereenkomst ondertekend door de cursist en de docent waar de cursist haar opleiding volgt. 

 

Artikel 4: Kosten en betalingen:

Prijzen van opleidingen staan vermeld op de site. Dit betreft de totale kostprijs van de opleiding. Onze opledeidingen zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. De kosten voor de opleiding kunnen zowel per bank als contant worden voldaan. Dat kan in een totaalbedrag van de opleiding of per 4 of 6 termijnen ( +5% opslag) of maandelijks ( + 10% opslag). In bijzondere gevallen kan in overleg een afwijkende regeling worden getroffen met een modevakschool.

De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist en de verblijfskosten komen geheel voor rekening van de cursist. 

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging:

Als de cursist om welke reden dan ook niet meer wil deelnemen aan een opleiding/ cursus, heeft de cursist 2 maanden opzegtermijn, ingaand bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. De opzegging dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden, met opgaaf van redenen. Zonder opzegging per mail gaat het maandelijkse lesgeld gewoon door. Bij niet betalen van het lesgeld na opzegging binnen 1 kalendermaand wordt het bedrag verhoogd met rente en een gerechtsdeurwaarder ingesteld.

 

Artikel 6: Bedenktijd, annulering:

Binnen 14 dagen na inschrijving via de website kan de inschrijving zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de opleiding / cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Annulering binnen 7 dagen voor startdatum is de cursist tenminste EUR 25,- inschrijfgeld verschuldigd. Heeft de cursist al betaald, dan wordt de betaling teruggestort op de rekening.

 

Artikel 7: Lesboeken en lesmaterialen:

De cursist is verplicht voor een opleiding die zij gaat volgen de bijbehorende lesboeken en lesmaterialen aan te schaffen. De lesboeken en lesmaterialen worden uitgegeven door Topais. De lesboeken en lesmaterialen worden tijdens de eerste les uitgereikt aan de cursist. De prijzen van lesboeken en lesmaterialen zijn vastgesteld door Topais. Copyright ligt bij Topais opleiding instituut. Alle boeken en materialen moeten door de cursist worden aangeschaft en zijn derhalve eigendom van de cursist.

 

Artikel 8: Examens:

Wanneer de cursist examen wil doen krijgt de cursist een formulier voor aanvraag voor het examen. De aanvraag en betaling dient uiterlijk 6 weken voor examendata moet worden voldaan. De nota wordt betaald aan de modevakschool. Wanneer de betaling achterwege blijft heeft de cursist geen recht op het afleggen van het examen. De inhoud en examenreglement van examens per opleiding staan afzonderlijk op de site.

Bij thuisstudies ontvangt de cursist van één van de aangesloten modevakscholen een certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de cursist alle onderdelen van de opleiding naar behoren heeft afgerond.

 

Artikel 9: Rente en kosten

Indien verschuldigde lesgelden niet worden voldaan binnen gesteld termijn, dan zal de cursist hierop aangewezen worden om spoedig het bedrag over te maken. Mocht het lesgeld uit blijven dan wordt het lesgeld per week verhoogd met bijkomende rente. Indien de cursist om welke reden dan ook nog niet het lesgeld voldoet wordt er een aanmaning verstuurd en een incassobureau ingeschakeld. De kosten zullen ter laste zijn van de cursist. Tevens zal de toegang per direct ontzegd worden.

 

Artikel 10: Ontbinding

Fashionvakschool is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De docent van de aangesloten modevakscholen geeft haar naailessen of opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Topais aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

Artikel 13: Klachtenprocedure

Inhoudelijke klachten die betrekking hebben met de opleiding of cursus evenals examens dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend. Per post: Topais, Keizerstraat 24, 4811 HL Breda.

Per mail: info@topais.eu en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten worden binnen 3 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 3 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt om uitsluitsel te kunnen geven. Het oordeel van de onafhankelijke derde is voor Topais en aangesloten modevakscholen bindend; eventuele consequenties worden door Topais snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

 

Artikel 14: Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking.